Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.photografika.com.pl

Sklep internetowy, działający pod adresem www.photografika.com.pl,prowadzony jest przez firmę:

Katarzyna Kurzaja - Fotografia,

prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 792-192-47-48, REGON: 121399184 z siedzibą w Krakowie, os. Mozarta 27/11, tel. +48502533968,
zwana dalej jako „Sprzedawca” bądź „Sprzedający”

§1 Definicje Użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady i warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym pod domeną www.photografika.com.pl
 2. Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie.
 3. Usługa Elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego, za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 4. Formularz zamówienia - formularz przesyłany wraz z potwierdzeniem zakupu umożliwiający złożenie zamówienia przez Kupującego.
 5. Koszyk - oznacza formularz interaktywny dostępny na stronie internetowej https://www.photografika.com..pl służący do skontaktowania się ze Sklepem i umożliwienia złożenia przez Kupującego Zamówienia.
 6. Sklep Internetowy (e-Sklep lub Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.photografika.com.pl za pośrednictwem, którego Kupujący może w szczególności składać Zamówienia.
 7. Dostawa - rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymienione w cenniku dostaw znajdującym pod adresem www.photografika.com.pl
 8. Termin realizacji - liczba godzin lub dni roboczych liczonych od zaksięgowania wpłaty.
 9. Dni Robocze - dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy przypadających w tych dniach.
 10. Dostawca - podmiot, który dokonuje dostawy Towarów.
 11. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów lub Usług w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.
 12. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 13. Produkty - rzeczy, które są sprzedawane w sklepie i mogą być przedmiotem zamówienia przez Kupującego.
 14. Punkt odbioru - punkt znajdujący się pod adresem OS. MOZARTA 7 LOK. 12, 31-231 KRAKÓW
 15. Minimalna ilość zamówienia - minimalna ilość produktów jaką Sprzedający jest zobowiązany wykonać w ramach Zamówienia.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z e-Sklepu dostępnego pod adresem www.photografika.com.pl oraz określa zasady i warunki świadczenia nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego.
 2. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej, a także do formularzy, logotypów oraz zdjęć należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 3. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy.
 4. Wszelkie Produkty są rzeczami nieprefabrykowanymi, wytworzonymi według specyfikacji Kupującego, na jego indywidualne zamówienie oraz służą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb w rozumieniu art. 38 pkt 3) ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumentach (Dz. U. z 2014 r., nr 827)
 5. Oferta przedstawiona na stronach e-Sklepu jak również opisy towarów stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy - zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 6. Ceny podawane w sklepie internetowym Photo Grafika są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Zamawiającego, z zastrzeżeniem że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu.
 7. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.

§3 Składanie zamówień

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży odbywa się w Sklepie internetowym www.photografika.com.pl w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
 2. Po złożeniu Zamówienia, na adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego zostanie wysłane elektroniczne potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę złożonego zamówienia oraz formularz zamówienia.
 3. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się:
  a. Drogą elektroniczną – przez pocztę elektroniczną, adres e-mail: photografika@op.pl
  b. Przez telefon kontaktowy: +48 502533968.
 4. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Sprzedawca kontaktuje się z Kupującym w formie elektronicznej (drogą elektroniczną), tj. na adres e-mail podany przez Kupującego przy Rejestracji lub przy składaniu zamówienia (jeśli Kupujący Rejestracji nie dokonał).
 5. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy traktowane są jak złożone w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.
 6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.
 7. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową przez obsługę sklepu.
 8. Sklep internetowy Photo Grafika przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia.
 10. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy kupującego (np. błędny numer telefonu lub adres e-mail), zostanie ono anulowane.
 11. Sprzedający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania zamówienia na każdym jego etapie w przypadku niedostępności materiałów potrzebnych do wykonania zaproszeń, kartek lub z innych ważnych powodów. Sprzedający powiadomi o tym w trybie natychmiastowym zamawiającego drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 12. Pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą prowadzona jest korespondencja e-mailowa. W jej ramach Kupujący będzie otrzymywał na podany adres e-mailowy wiadomości dotyczące statusu zamówienia.

§4 Płatności

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
  1. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  2. Za pośrednictwem platformy płatniczej:
   Płatności Shoper
 2. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shoper, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 3. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 Dni roboczych od złożenia zamówienia.

§5 Realizacje zamówień

 1. Realizacja zamówienia nastąpi po złożeniu prawidłowego zamówienia za pomocą systemu znajdującego się na stronach internetowych Sklepu oraz po wpłaceniu całości kwoty należnej za zamówienie w formie przelewu bankowego.
 2. Kupujący za zakupione towary dokonuje płatności poprzez przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 3. Zamówienia, które nie zostaną opłacone w ciągu 7 dni zostaną anulowane.
 4. Dla zamówień większych niż Minimalna ilość zamówienia projekt graficzny oraz składu tekstu jest gratis, poniżej tej ilości dodatkowo należy wykupić usługę wykonania projektu.
 5. Sprzedawca nie ingeruje w informacje podane przez Kupującego na potrzeby realizacji zamówienia, w szczególności nie poprawia błędów ortograficznych ani odmian gramatycznych podanego tekstu oraz imion i nazwisk gości.
 6. Po zaksięgowaniu wpłaty w ciągu 2 dni roboczych zostanie wysłany na adres e-mailowy Kupującego projekt graficzny oraz projekt składu tekstu. Termin przygotowania projektu oraz realizacji całego zamówienia związany jest ściśle z ilością zamówień i w niektórych przypadkach może ulec wydłużeniu o kilka dni o czym kupujący zostanie poinformowany.
 7. Po otrzymaniu projektu Kupujący musi sprawdzić jego poprawność, przysłać na adres e-mail: photografika@op.pl ewentualne poprawki, które powinny być naniesione w projekcie lub zaakceptować projekt do druku.
 8. Akceptacja przez Kupującego projektu przygotowanego do druku oznacza zgodę na realizację zgodnie z zaakceptowanym projektem.
 9. Wszelkie zmiany w zamówieniu takie jak poprawki do projektów, zmiany w ilości, treści,  w listach gości mogą opóźnić realizację zamówienia.
 10. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji po ostatecznej akceptacji projektu wysłanego do Kupującego.
 11. Do terminu realizacji nie zalicza się czasu doręczenia przesyłki przez przewoźnika.
 12. Istnieje możliwość zakupu próbek zaproszeń, w tym przypadku nie ma możliwości wyboru czcionki i treści, w próbkach znajduje się przykładowy druk i nie można go zmienić.
 13. Próbki zaproszeń wysyłane są w ciągu 2 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty.

§6 Dostawa towaru

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 2. Realizacja zamówienia odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 3. Koszt wysyłki pokrywa Kupujący.
 4. Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie Towaru na podany przez Kupującego w formularzu zamówienia adres dostawy.
 5. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma.
 6. W przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru przesyłki przez Kupującego, który jest Konsumentem, Sprzedawca ma prawo do obciążenia Kupującego kosztami przesyłki i zwrotu do nadawcy.

§7 Reklamacja

 1. W przypadku wad lub niezgodności Towaru z ofertą, Konsumentowi przysługuje uprawnienie do reklamacji Towaru poprzez zawiadomienie Sprzedawcy i złożenie oświadczenia woli w dowolnej formie, w szczególności:
  1. pisemnie na adres: Katarzyna Kurzaja Fotografia, os. Mozarta 27/11, 31-232 Kraków
  2. pocztą elektroniczną na adres photografika@op.pl
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres do korespondencji, a także adres e-mail oraz numer telefonu;
  3. przedmiot reklamacji;
  4. przyczynę reklamacji;
  5. żądanie rozpoznania reklamacji;
 3. Zamówienia zrealizowane zgodnie z zaakceptowanym projektem traktowane są jako prawidłowo zrealizowane i ewentualne literówki, czy inne błędy merytoryczne znalezione po wydruku nie podlegają reklamacji.
 4. Sprzedawca odmówi uwzględnienia reklamacji, gdy dotyczy ona cech, które są zgodne z opisem, z którym Kupujący miał możliwość zapoznać się przed złożeniem zamówienia (np. gramatura papieru, rozmiar, kolorystyka).
 5. Produkty są wykonywane ręcznie. Zamawiający akceptuje możliwość braku ich powtarzalności.
 6. Kolorystyka i jasność druku może nieznacznie różnić się od wyświetlanych na Twoim monitorze / zależna jest od jego kalibracji/
 7. Nie ponosimy odpowiedzialności za przysłane zdjęcia złej jakości.
 8. Z wyjątkiem postanowień wskazanych w pkt. 3 do 7 niniejszego paragrafu Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 9. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 10. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 11. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający.
 12. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do żądań Konsumenta. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

§8 Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów, których przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje również Konsumentowi w stosunku do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczenia przez Sprzedawcę:
  1. rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji przedstawionej przez konsumenta lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§9 Ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupujących w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Kupującego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 4. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Kupującego Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.
 5. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
 6. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz ich usunięcia.
 7. Zgoda na przetwarzanie danych może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia na trwałym nośniku. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 8. Aby uzyskać dostęp lub poprawić przetwarzane dane osobowe należy wysłać takie zgłoszenie do Sprzedawcy na adres: Katarzyna Kurzaja Fotografia, os. Mozarta 27/11, 31-232 Kraków lub pocztą elektroniczną na adres photografika@op.pl
 9. Kupujący może, ale nie musi, podczas dokonywania Rejestracji lub później, wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowej lub materiałów marketingowych – np. elektronicznego biuletynu (Newsletter), informacji o promocjach, wydarzeniach, towarach czy usługach oferowanych przez Sprzedawcę, innych portalach internetowych prowadzonych przez Sprzedawcę przez podanie swojego adresu e-mail w polu „Newsletter”. Informacje/materiały będą wysyłane drogą elektroniczną na ten adres e-mail.
 10. Zgoda, o której mowa wyżej może być odwołana w każdym czasie przez ponowne wpisanie swojego adresu e-mail w polu „wypisz mnie z Newslettera” na stronie Serwisu www.photografika.com.pl
 11. Każdemu zarejestrowanemu Kupującemu Sprzedawca może wysyłać drogą elektroniczną, niezależnie od wyrażenia przez niego zgody, o której mowa wyżej, informacje niestanowiące informacji handlowej lub materiały marketingowe, niezbędne do korzystania przez niego z Serwisu, wyegzekwowania przestrzegania przepisów prawa lub Regulaminu lub konieczne do zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub Regulaminu jak i informacje o nowych funkcjonalnościach Serwisu.

§10 Zobowiązania kupującego i ochrona własności intelektualnej

 1. Kupujący zobowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania ze e-Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  2. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach e-Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);
  3. korzystania ze e-Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedawcy;
  4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach e-Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
  5. korzystania ze e-Sklepu zgodnie z przepisami polskiego prawa, postanowieniami Regulaminu i z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 2. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów Towaru) bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

Życzymy udanych zakupów!

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl